Stratum

« Zpět na slovník

Výroba japonských nožů metodou Damascus je umění, které kombinuje krásu s funkčností. Tato technika spočívá ve vrstvení různých typů oceli, což vede k vytvoření charakteristického vzoru připomínajícího vlny na čepeli nože. Každá vrstva oceli přispívá svými specifickými vlastnostmi – některé vrstvy jsou tvrdší a zajišťují ostrost, zatímco jiné jsou měkčí a zvyšují pružnost a odolnost nože proti lámání. Tento proces nejenže zvyšuje celkovou kvalitu nože, ale také z něj činí jedinečné dílo, kde se snoubí tradiční řemeslné dovednosti s pokročilými technologiemi kovovýroby.

Význam slova Stratum

Stratum je latinské slovo, které v překladu znamená „vrstva“ nebo „úroveň“. Tento termín se používá v různých oborech, jako je geologie, archeologie, sociologie a lingvistika, pro popis vrstev nebo úrovní, které se vyskytují v určitém systému nebo struktuře.

V geologii se stratum používá pro označení vrstvy horniny nebo sedimentu, která se vytvořila během určitého časového období a má specifické fyzikální a chemické vlastnosti. Každé stratum představuje určitou fázi v geologické historii Země a může poskytnout cenné informace o klimatických podmínkách, životním prostředí a organismech, které v dané době existovaly.

V archeologii se termín stratum používá pro popis vrstev, které se vytvořily na nalezišti v průběhu času. Každá vrstva představuje určité časové období a obsahuje artefakty a pozůstatky lidské činnosti z dané doby. Archeologové studují tyto vrstvy, aby získali informace o historii osídlení, kulturních zvycích a technologickém vývoji.

V sociologii se stratum používá pro popis společenských vrstev nebo tříd, které existují v rámci určité společnosti. Každá vrstva je charakterizována specifickými socioekonomickými podmínkami, životním stylem a přístupem ke zdrojům. Sociologové studují tyto vrstvy, aby porozuměli sociální stratifikaci a nerovnostem ve společnosti.

V lingvistice se termín stratum používá pro popis různých vrstev nebo úrovní jazyka, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika. Každá vrstva představuje určitý aspekt jazykového systému a přispívá k celkovému fungování a významu jazyka.

Překlad a historie slova Stratum

Slovo stratum pochází z latiny a jeho původní význam je „pokrývka“ nebo „prostěradlo“. V klasické latině se toto slovo používalo pro popis vrstev nebo úrovní různých materiálů, jako jsou horniny, půda nebo tkáně.

V průběhu času se význam slova stratum rozšířil a začal se používat v různých vědních oborech pro popis vrstev nebo úrovní, které se vyskytují v určitém systému nebo struktuře. V geologii se tento termín začal používat v 18. století pro popis vrstev hornin a sedimentů. V archeologii se stratum začalo používat v 19. století pro popis vrstev na nalezištích a v sociologii se tento termín začal používat ve 20. století pro popis společenských vrstev.

V češtině se slovo stratum používá především v odborné terminologii a jeho překlad závisí na konkrétním kontextu. V geologii se stratum překládá jako „vrstva“ nebo „souvrství“, v archeologii jako „vrstva“ nebo „úroveň“ a v sociologii jako „vrstva“ nebo „třída“.

Využití slova Stratum

Termín stratum má široké využití v různých vědních oborech a jeho aplikace závisí na konkrétním kontextu. Zde jsou některé příklady využití slova stratum:

 1. V geologii se stratum používá pro popis vrstev hornin a sedimentů, které se vytvořily v průběhu geologické historie Země. Geologové studují tyto vrstvy, aby získali informace o procesech, které formovaly povrch Země, a o podmínkách, které panovaly v různých obdobích.
 2. V archeologii se stratum používá pro popis vrstev na nalezištích, které obsahují pozůstatky lidské činnosti z různých časových období. Archeologové vykopávají tyto vrstvy a studují artefakty a další nálezy, aby získali informace o historii osídlení, kulturních zvycích a technologickém vývoji.
 3. V sociologii se stratum používá pro popis společenských vrstev nebo tříd, které existují v rámci určité společnosti. Sociologové studují tyto vrstvy, aby porozuměli sociální stratifikaci, nerovnostem a dynamice moci ve společnosti.
 4. V lingvistice se stratum používá pro popis různých vrstev nebo úrovní jazyka, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika. Lingvisté studují tyto vrstvy, aby porozuměli struktuře a fungování jazyka a aby mohli analyzovat jazykové změny a vývoj.
 5. V ekologii se termín stratum používá pro popis vertikálních vrstev v ekosystému, jako je například lesní podrost, střední patro a korunový zápoj. Ekologové studují tyto vrstvy, aby porozuměli interakcím mezi organismy a jejich prostředím a aby mohli zkoumat biodiverzitu a ekologické procesy.

Kanji (Kanži) slova Stratum

V japonštině se slovo stratum zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 層 (só) a 序 (jo). První znak 層 znamená „vrstva“ nebo „patro“ a druhý znak 序 znamená „pořadí“ nebo „sekvence“. Společně tyto znaky vyjadřují koncept vrstev nebo úrovní, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

Významově podobná slova

Zde jsou některá slova, která mají podobný význam jako stratum:

 1. Vrstva – obecný termín pro popis vrstev nebo úrovní v různých kontextech
 2. Úroveň – podobný termín jako vrstva, který se používá pro popis různých stupňů nebo rovin v určitém systému
 3. Souvrství – termín používaný v geologii pro popis skupiny vrstev hornin nebo sedimentů, které mají podobné vlastnosti a vznikly za podobných podmínek
 4. Horizont – termín používaný v pedologii pro popis vrstev půdy, které se vytvořily v důsledku půdotvorných procesů
 5. Patro – termín používaný v ekologii pro popis vertikálních vrstev v ekosystému, jako je například lesní podrost nebo korunový zápoj
 6. Třída – termín používaný v sociologii pro popis společenských vrstev nebo skupin, které mají podobné socioekonomické podmínky a životní styl
 7. Rovina – termín používaný v lingvistice pro popis různých úrovní jazykové analýzy, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika

Slovo stratum má široké využití v různých vědních oborech a jeho význam se může lišit v závislosti na konkrétním kontextu. Pochopení konceptu vrstev a úrovní je důležité pro studium mnoha přírodních a společenských jevů a pro analýzu složitých systémů a struktur.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: